Corona-update : 29 november 2021

 

 

 • Het blijven ongewone tijden met ongewone maatregelen… Het is de voorbije weken duidelijk geworden dat het voor ons, als school, moeilijker en moeilijker wordt om het ‘hoofd boven water’ te houden. Daarom zijn er, in overleg met het schoolbestuur, enkele minder prettige beslissingen genomen: het annuleren van het grootouderfeest, het tijdelijk stopzetten van deelname aan de buitenschoolse sportactiviteiten, … Wij bekijken dit steeds vanuit het oogpunt van de veiligheid. Wij vragen dan ook begrip voor deze maatregelen.

 

 • Het is zeer belangrijk dat u uw kind goed in de gaten houdt. Als het symptomen heeft of u twijfelt,
  raadpleeg dan altijd eerst uw huisarts. Hij beslist of verder onderzoek nodig is. Wij kunnen en mogen die inschatting als school
  niet maken, ook al wordt ons dat soms wel eens gevraagd…

  Houd in ieder geval uw kind thuis als het zich niet goed voelt: in het belang van uw eigen kind, maar ook in het belang van de gezondheid van andere kinderen en leerkrachten.

 

 • Vanaf 29.11.21 is de nieuwe richtlijn dat een klas in quarantaine wordt geplaatst vanaf 3 besmettingen binnen de 7 dagen.
  Wij moeten dan altijd een melding maken aan het CLB die dan de regie overneemt. Wij volgen het aantal besmettingen per klas
  nauwgezet op. Na elke melding van een nieuw positief testresultaat bij de kinderen, krijgt u hierover een brief met richtlijnen via mail.
  Het is dan ook belangrijk voor ons dat u elk testresultaat, zowel positief als negatief, direct aan ons meldt.
  Voor alle duidelijkheid: een zelftest wordt niet aanvaard als geldig testresultaat!

 

 • In de lagere school zullen de kinderen al zeker tot aan de kerstvakantie in de klassen eten.
  De refter wordt dus niet gebruikt om het mengen van klasgroepen in binnenruimtes te vermijden.

 

 • De kinderen zullen tot aan de kerstvakantie in de klas een vaste plaats krijgen.
  Tot dan wordt er dus al zeker niet van plaats gewisseld.

 

 • Aangezien verluchting van de klaslokalen één van de belangrijkste preventieve richtlijnen is, hebben we hier extra aandacht voor.
  Uiteraard blijft de verwarming de hele tijd aanstaan, maar het is geen slecht idee dat de kinderen tijdens de koudere dagen
  een extra warme trui dragen of zich in laagjes kleden.
  Ook heeft onze school extra CO²-meters aangekocht om de luchtkwaliteit in de klassen op te volgen.

 

 • Er wordt gevraagd om de aanwezigheid van ouders op school zoveel mogelijk te beperken.
  Daarom zullen de oudercontacten digitaal worden georganiseerd. U krijgt via de klasleerkracht hierover nog verdere info.

 

Corona-update: november 2021


Vanuit het onderwijsoverleg van woensdag 27 oktober zijn de volgende nieuwe maatregelen opgelegd vanuit de overheid:

 • Voor de kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar komt er binnen terug een mondmaskerplicht op plaatsen waar die kinderen stilzitten en de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd. Dit betekent concreet dat ze in de klas hun mondmasker zullen moeten dragen. Zoals in het verleden zullen we voor de kinderen van 5 en 6 extra bewegingsmomenten en ‘adempauzes’ inlassen.

 • Op de speelplaats hoeven ze het mondmasker niet te dragen als ze ‘intense fysieke contacten’ vermijden.

 • Maximale ventilatie en verluchting blijft belangrijk.

Er wordt ook gevraagd om de aanwezigheid van ‘derden’ op school zoveel mogelijk te beperken. Oudercontacten zullen daarom tijdelijk terug bij voorkeur digitaal doorgaan.

Wanneer ouders op school komen, wordt terug aan hen gevraagd om een mondmasker te dragen.

Al deze maatregelen zijn van toepassing na de herfstvakantie en starten dus vanaf 8 november. We hopen samen met jullie dat de coronacijfers snel terug de andere richting uitgaan en dat deze maatregelen van korte duur zullen zijn.

 

Corona-update: september 2021

 

Beste ouders,

Aan het einde van het vorige schooljaar was het voor niemand duidelijk op welke wijze de scholen op 1 september zouden opstarten. Pas half augustus kregen we de eerste richtlijnen. We zetten de belangrijkste zaken even voor jullie op een rijtje:

 • De kinderen van het 5de en 6de leerjaar zijn niet langer verplicht om een mondmasker te dragen op school.

 • We waken over een goede ventilatie van de lokalen. Reeds vorig schooljaar heeft onze school CO2-meters aangekocht die ook in de klaslokalen zullen worden ingezet.

 • Om de verjaardagen van de kleutertjes te vieren, opteren we er nog altijd voor om geen traktaties te laten meebrengen van thuis uit. De kinderen worden op hun verjaardag zeker op school gevierd en krijgen een verjaardagsgeschenk. De verjaardagskoffer wordt vanaf dit schooljaar terug meegegeven met de kleutertjes.

 • Kook- en proefactiviteiten in de klas, die kaderen binnen een thema of project, kunnen terug.

 • Ook mogen de kinderen terug materialen die in de lessen kunnen worden gebruikt van thuis meebrengen (bv. knutselmateriaal).

 • Uitstappen, vieringen, sportactiviteiten, … zijn toegelaten, binnen het kader van de veiligheidsmaatregelen die gelden in de brede samenleving. De vieringen gaan voorlopig nog door zonder de aanwezigheid van ouders en grootouders. Wellicht dat dit later in het schooljaar wel kan.

 • De zwemlessen en lessen bewegingsopvoeding kunnen gewoon doorgaan. Indien mogelijk wordt er gekozen om buiten te sporten. Een mondmasker dragen tijdens het sporten is niet langer verplicht.

 • De lunchpauze wordt op dezelfde manier als eind vorig schooljaar georganiseerd: In Varenwinkel eten de kinderen per klas. Als het weer het toelaat, kan er ook buiten worden gegeten.

 • In de klas krijgen de kinderen een vaste plaats toegewezen.

 • De speeltijden kunnen gelijktijdig voor alle klasgroepen doorgaan.

 • De aanwezigheid van ouders op school moet nog altijd zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom blijven de afspraken voor het brengen en het afhalen van de kinderen aan de schoolpoort nog dezelfde als vorig schooljaar. We rekenen erop dat de ouders hier zelf de afstandsregels in acht nemen. We wijzen er ook nog eens op dat er voor volwassenen steeds een mondmaskerplicht geldt op school of aan de schoolpoort.

 • Oudercontacten en infoavonden mogen terug fysiek doorgaan, mits het dragen van een mondmasker. Bij de gezamenlijke infoavond vragen we de aanwezigheid te beperken tot 1 ouder per kind. Indien dit een probleem is, kunt u de leerkracht of directie hier best even over aanspreken. Ook aandacht voor ventilatie en handhygiëne blijft hier belangrijk. Waar mogelijk kan er alsnog voorgesteld of gekozen worden voor een digitaal overleg. Dit wordt steeds vooraf gecommuniceerd.

Ondanks de hoge vaccinatiebereidheid, zijn er toch nog redenen tot blijvende bezorgdheid en waakzaamheid. De dagelijkse cijfers bevestigen dat Corona (nog) niet weg is. Daarom benadrukken we nogmaals dat we samen een verantwoordelijkheid moeten blijven dragen in het belang van onze gezondheid en die van onze kinderen.

De maatregelen die hierboven werden opgesomd blijven in principe van kracht tot eind september. Dan is er door de overheid een nieuw evaluatiemoment gepland. Indien voor die tijd de cijfers plaatselijk negatief evolueren, kunnen er bijkomende maatregelen en aanpassingen worden opgelegd. Zoals steeds zult u daarover van de school de nodige info ontvangen via de gebruikelijke kanalen.

We hopen samen op een vlotte start van een hopelijk zorgeloos schooljaar.

Schoolteam Bergom-Varenwinkel

 

 

 

Klik hier voor de vakantiedagen van het schooljaar 2021 - 2022 te bekijken.