Een leersteuncentrum is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Onze school is aangesloten bij het leersteuncentrum Kempen.

Hoe werkt het leersteuncentrum samen met onze school?

Heeft je kind een gemotiveerd verslag of een verslag gekregen van het CLB na het doorlopen van een handelingsgericht traject, dan kunnen wij ondersteuning aanvragen bij het leersteuncentrum. Het leersteuncentrum start nadat de school een leervraag stelt die volgt op een handelingsgericht onderzoekstraject. CLB, ouders en de school bepalen welke extra zorgen een leerling nodig heeft. Ondersteuning kan opgestart worden op elk moment van het schooljaar.

  1. Er wordt gestart met een verkennende periode (observatie, gesprekken, verslagen,…)
  2. Nadien wordt er met alle partijen een doel gekozen. Hiermee gaan we samen flexibel, op maat en tempo van de leerling aan de slag.
  3. Deze doelstelling en proces worden tussentijds geëvalueerd. De ondersteuning loopt verder indien nodig en wordt afgerond waar het kan.
  4. De ondersteuning kan heropgestart worden indien nodig.

Wanneer ondersteuning aanvragen?

Een ondersteuningsvraag kan gesteld worden, wanneer:

  • de maatregelen die een school heeft genomen in de brede basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan om tegemoet te komen aan de specifieke noden van een leerling
  • er een duidelijke hulpvraag is van de leerkracht of het leerkrachtenteam naast de hulpvraag van de leerling
  • de ouders op de hoogte zijn gebracht door de school dat er een ondersteuningsvraag ingediend zal worden
  • het CLB mee betrokken is en er een gemotiveerd verslag werd opgemaakt dat ondersteuning mogelijk maakt er aan de wettelijke voorwaarden voor ondersteuning werd voldaan

Hoe een ondersteuningsvraag indienen?

Scholen stellen, na overleg met ouders, leerkrachten en CLB, via de website een ondersteuningsvraag aan het zorgloket van het ondersteuningsteam.

Aanspreekpunt voor ouders

Diane Tobback – ankerpersoon voor onze school
diane.tobback@lsc-kempen.be

Mieke Quirijnen – directeur Leersteuncentrum Kempen
mieke.quirijnen@lsc-kempen.be